โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยาง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 6 2 8 1
อนุบาล 3 7 4 11 1
รวมชั้นอนุบาล 13 6 19 2
ป.1 5 7 12 1
ป.2 6 1 7 1
ป.3 8 9 17 1
ป.4 4 7 11 1
ป.5 9 5 14 1
ป.6 2 6 8 1
รวมชั้นประถมศึกษา 47 41 88 6
รวมทั้งหมด 147 137 284 8