โรงเรียนวัดดอนยาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-402197

เข้าค่ายลูกเสือ ที่โรงเรียนวัดดอนยาง

เข้าค่ายลูกเสือ ชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดดอนยาง โดยมีผู้อำนวยการในการอนุมัติและดูแล พร้อมกับเปิดพิธีการของลูกเสือในการเข้าค่าย

เข้าค่ายลูกเสือ เข้าค่ายลูกเสือ เข้าค่ายลูกเสือ